پست‌ها

جلسه معارفه گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی توس

تصویر
 

گزارش تصویری فعالیت های گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی توس در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

تصویر
 

گزارش تصویری از فعالیت های گروه کامپیوتر (در دو سال اخیر ۹۹-۹۷) و تسهیلات مؤسسه آموزش عالی توس

تصویر